www.ypnh.net > 48个英语音标元音,清辅音和浊辅音有哪些

48个英语音标元音,清辅音和浊辅音有哪些

一、元音部分(20个): 1、单元音:[i:]、[i]、[ɔ:]、[ɔ]、[u:]、[u]、[ə:]、[ə]、[ɑ:]、[ʌ]、[e]、[æ] 2、双元音:[ei]、[ai]、[ɔi]、[ɛə]、[uə]、[iə]、[au]、[əu] 二、辅音部...

48个国际音标表 [p] [m] [w][ h] [t] [d] [n] [j] [r] [E:] [E] [k] [g] [N] [l] [C:] [C] [f] [v] [s] [z] [Q] [W] [T] [e] [A] [F] [V] [ai] [ei] [Ci] [tF] [dV] [ZE] [tr] [dr] [Eu] [au] [ts] [dz] 元音 12个单元音 长元音 [E:][C:] 短元音...

1.清辅音发音时声带不震动、送气. 清辅音有12个 [p]、[t]、[k]、[f]、[θ]、[s]、[ʃ ] 、[t∫]、[ts]、[tr]、[r]、[h] 2.浊辅音发音时声带震动、不送气. 浊辅音有16个 [b]、[d]、[g]、[v]、[ð]、[z]、[ʒ]、[dʒ]、[dz]、[dr]、...

元音(20个): 长元音/ɑ://ɔ:// ɜ:/ /i:/ /u:/ 短元音/ ʌ/ /ɒ//ə//ɪ/ /ʊ//e//æ/ 双元音/eɪ/ /aɪ//ɔɪ/ /ɪə/ /eə/ /ʊə//əʊ//aʊ/ 辅音(28...

48个英语音标表 (20个元音+28个辅音) 单元音 (12个)短元音[i] [ə] [ɒ] [u] [Λ] [æ] [e] 长元音[i:] [ə:] [ɔ:] [u:] [ɑ:] 双元音(8个)[ai] [ei] [ɔi] [au] [əu] [iə] [eə] [uə] 清浊成对 的...

清辅音有10个,浊辅音有10个 清辅音:/p//t//k//f//F/s//W//tF//ts//tr/ 浊辅音:/b//d//g//v//V//z//T//dV//dz//dr/ 48个英语音标犹如60个汉语拼音,只要学生熟练地掌握了它们,对学习英语的作用是相当...

英语音标大都是用英语国际音标,一共有48个. 辅音24个 清辅音9个,

元音(20个): 长元音/ɑ://ɔ:// ɜ:/ /i:/ /u:/ 短元音/ ʌ/ /ɒ//ə//ɪ/ /ʊ//e//æ/ 双元音/eɪ/ /aɪ//ɔɪ/ /ɪə/ /eə/ /ʊə//əʊ//aʊ/ 辅音(28...

用我爱学音标就行了,里面音标都有很多例词的,有口型图、详解和发音,可以跟读对比做练习,角斗士系列的淘宝就有的。

原音5个,英语中的元音字母有a,e,i,o,u五个,28个辅音,清辅音清辅音[p] [t][k] [f][s][ʃ][θ][h] [tʃ] [tr] [ts]

网站地图

All rights reserved Powered by www.ypnh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ypnh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com