www.ypnh.net > 蜀道难原文及拼音

蜀道难原文及拼音

古诗《蜀道难》全文的注音,如下: shǔ dào nán  《蜀道难》    táng   lǐ bái  唐 李 白      yī xū xī! w...

shǔdào nán 蜀 道 难 lǐbái 李白 yīxū xī!wēi hū gāo zāi ! 噫吁嚱!危乎高哉 ! shǔ dào zhī nán, nán yú shàng qīng tiān ! 蜀道之难, 难于 上 青 天 ! cán cóng jí yú fú,kāi guó hé máng rán ! 蚕丛及鱼凫,开国 何 茫 然! ěr lái ...

yī xū xī!wēi hū gāo zāi ! 噫吁嚱!危乎高哉 ! shǔ dào zhī nán, nán yú shàng qīng tiān ! 蜀道之难, 难于上青天 ! cán cóng jí yú fú,kāi guó hé máng rán ! 蚕丛及鱼凫,开国何茫然! ěr lái sì wàn bā qiān suì,bù yǔ qín sài tō...

蜀道难带拼音版,如下图: 《蜀道难》简介:《蜀道难》是中国唐代伟大诗人李白的代表作品。此诗袭用乐府旧题,以浪漫主义的手法,展开丰富的想象,艺术地再现了蜀道峥嵘、突兀、强悍、崎岖等奇丽惊险和不可凌越的磅礴气势,借以歌咏蜀地山川的壮...

shǔ dào nán 蜀 道 难 lǐ bái 李 白 yī xū xī! wē i hū gāo zāi ! 噫 吁 嚱! 危 乎 高 哉 ! shǔ dào zhī nán,nán yú shàng qīng tiān ! 蜀 道 之 难, 难 于 上 青 天 ! cán cóng jí yú fú ,kāi guó hé máng rán ! 蚕 丛 及 鱼 凫, 开...

噫吁嚱(yī xū xī)!危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!蚕丛及鱼凫(fú),开国何茫然!尔来四万八千岁,不与秦塞(sài)通人烟。西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。崩山摧壮士死,然后天梯石栈(zhàn)相钩连。 上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川...

《蜀道难》 唐·李白 噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!蚕丛及鱼凫,开国何茫然!尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。黄鹤...

1蜀道难课文原文及注音 yīxūxī!wēihūgāozāi! 噫吁嚱!危乎高哉! shǔdàozhīnán,nányúshàngqīngtiān! 蜀道之难,难于上青天! cáncóngjíyúfú,kāiguóhémángrán! 蚕丛及鱼凫,开国何茫然! ěrláisìwànbāqiānsuì,bùyǔqínsàitōngrényān。 尔来...

1,大多数粤语读音无法用普通话拼音拼出,难以用你能理解的形式来告诉你. 2,你是手机上网,对你回答被限定在100字以内,就算有人想帮你的忙也帮不上. "蜀"字粤音无法用普通话拼音拼出 "道"dou三声 "难"nan三声

nán nán 蜀道难(李白) 噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天! 蚕丛及鱼凫,开国何茫然! 尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。 西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。 地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。 上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回...

网站地图

All rights reserved Powered by www.ypnh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ypnh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com